Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Pytania i odpowiedzi

1. Co rozumieć pod warunkiem utworzenia/utrzymanie miejsca pracy zgodnie z LSR?

Utworzenie miejsca pracy – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, bezpośrednio związane  z realizowaną operacją - (etat średnioroczny). Umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, jednak nie krótszy niż 3 lata. Dopuszczalne jest zatrudnienie polegające na wykonywaniu prac sezonowych, pod warunkiem, że jest to zatrudnienie powtarzalne w okresie co najmniej 3 lat. Jako utworzenie miejsca pracy traktuje się również podjęcie działalności gospodarczej, pod warunkiem prowadzenia rejestru czasu pracy;

utrzymanie miejsca pracy – utrzymanie  istniejącego co najmniej przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, zagrożonego likwidacją miejsca pracy, które bez pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie zostałoby utracone.

2. Kiedy spełniony jest warunek utrzymania miejsca(c) pracy

Jako utrzymanie miejsca pracy należy rozumieć dotychczas zatrudnioną osobę, której miejsce pracy było zagrożone i prawdopodobnie byłoby utracone bez pomocy finansowej w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze”.

3. Czy na etapie składania wniosku  o dofinansowanie pozwolenia na budowę nie trzeba załączać w ogóle, jeżeli jeszcze się nim nie dysponuje, a przedłożyć je do wniosku o płatność, czy też pozwolenie jest wymagane, ale nie ma konieczności, aby było prawomocne na etapie składania wniosku o dofinansowanie?

Pozwolenie na budowę musi być przedłożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie, a  uprawomocnić musi się najpóźniej do  momentu złożenia pierwszego wniosku o płatność. 

4. Czy wnioskodawca Programu Operacyjnego  Rybactwo i Morze na operacje w zakresie "Realizacja lokalnych strategii  rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" musi mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR?

W obecnej perspektywie tj. w latach 2014-2020 nie uległy zmianie regulacje dotyczące możliwości realizacji operacji przez Wnioskodawców nie zamieszkujących obszaru objętego LSR. Tym samym o możliwości realizacji operacji nie decyduje miejsce zamieszkania Wnioskodawcy, a miejsce planowanej przez Wnioskodawcę operacji. Wobec powyższego Wnioskodawca Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020 nie musi mieć miejsce zamieszkania, siedziby lub oddział na obszarze objętym LSR.

 

 

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.