Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Sektor społeczny i publiczny

Pomoc udzielana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego skierowana do sektora społecznego i publicznego:


Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

 

Cel:
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu


Szczegółowe informacje dotyczące przyznania pomocy:
Pomoc na realizację operacji polegającej na wspieraniu i wykorzystaniu atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu obejmować będzie:

a) odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych;


Pomoc na realizację ww. operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości 85% tych kosztów.
Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.


Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR.
Maksymalny okres realizacji operacji: 18 miesięcy.


Cel:

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego


Szczegółowe informacje dotyczące przyznania pomocy:


Pomoc obejmuje wsparcie dla operacji polegających na:

 a) tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką, lub
b) promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.


Pomoc na realizację ww. operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 95 ust.3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości 85% tych kosztów.
Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.


Pomoc na realizację operacji polegającej na propagowaniu dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, przyznaje się jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom, których celem statutowym jest działalność na rzecz społeczeństwa.


Maksymalny okres realizacji operacji wynosi 18 miesięcy.


 

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.