Wilamowice Bestwina Czechowice-Dziedzice Jasienica Jaworze

Sektor gospodarczy

Pomoc udzielana z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego skierowana do sektora gospodarczego:

 Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020” będzie realizowany poprzez instrument Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.


Cel:
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury


Szczegółowe informacje dotyczące przyznania pomocy:
Pomoc obejmuje: podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.


Pomoc na realizację operacji polegających na podnoszeniu wartości produktów, tworzeniu miejsc pracy, zachęcaniu młodych ludzi i propagowaniu innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury będzie przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.


Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.
Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (ustawą o EFMR).


Maksymalny okres realizacji operacji: 18 miesięcy.


Cel:
Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury


Szczegółowe informacje dotyczące przyznania pomocy:
Pomoc obejmuje wsparcie dla operacji polegających na:
1) różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia lub utrzymania miejsc pracy, nie związanych z podstawową działalnością rybacką, lub


2) podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub

3) wspieranie uczenia się osób z sektora rybackiego, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
Pomoc na realizację ww. operacji przyznaje się w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów.
Pomoc przyznaje się do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi 300 000 zł na jednego beneficjenta.


Pomoc jest przyznawana wnioskodawcy, o którym mowa w art. 11 pkt 1 ustawy o EFMR.


Maksymalny okres realizacji operacji: 18 miesięcy.

« powrót

Kontakt

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

43-382 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Regera 81

tel.: 33 105 57 35
fax: 33 105 57 35
kom.: 725 449 170

e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Aby otrzymywać informację o najważniejszych wydarzeniach wpisz poniżej swoje imię, nazwisko i adres email.